Zápis detí do MŠ na šk.rok 2016/2017

02.05.2016 08:00

ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Hečkova 13, 040 17 Košice

    na šk.rok 2016/2017

    sa uskutoční v termíne:

 02.-03.05.2016 (v pondelok a v utorok)  v čase  od 7.30 hod. do 13.00 hod.

04.05.2016  (v stredu)  v  čase od 13.00 do 17.00

 

Tlačivo: "Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ" nájdete v rubrike "O škôlke - dokumenty"

Podmienky na prijatie dieťaťa:

1. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok.  Priebežne   sa do materskej školy prijímajú deti len vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

2. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch  do šiestich rokov jeho veku. 

3. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

4. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému  bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

5. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok   veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.