Rada školy pri MŠ

Členovia Rady školy pri MŠ Hečkova 13:

 1. Mgr.Gurbaľová Lucia – delegovaný zástupca zriaďovateľa

2. Ing. Gabriel Krištof - delegovaný zástupca zriaďovateľa

3. Blanka Eliašová- delegovaný zástupca zriaďovateľa

4. Lucia Zacharová  - zástupca rodičov

5. Lucia Fričovská.  - zástupca rodičov 

6. Miková Margita – zástupca nepedagogických zamestnancov 

7. Grantnerová Jarmila – zástupca pedagogických zamestnancov

 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a posudzuje záujmy miestnej samosprávy, rodičov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

Rada školy bola ustanovená podľa § 25 zákona SNR č.596/2003 Z.Z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva SR č.291 Z.z. o školskej samospráve.

Rada školy pri svojom vzniku prijala štatút, v ktorom sú uzákonené jej práva a povinnosti vyplývajúce z jej poslania.

Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

Voľba do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie.

Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu Rady rodičov a iných hostí.

Rada školy nemá svoj vlastný majetok a svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy.