Poplatky za MŠ

ŠKOLNÉ POPLATKY
 
V zmysle §28 ods.6, Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a Všeob. záväzného nariadenia mesta Košice.
Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov MŠ predstavuje sumu:
  • 40,- €  pre deti  do dovŕšenia 5.roku veku dieťaťa
  • 0,- €   predškolská dochádzka sa nespoplatňuje
 
Tieto poplatky zahŕňajú čiastočnú úhradu za teplo, vodu, energiu, čistiace prostriedky a režijné náklady MŠ.
 
Číslo účtu k úhrade školného je: 0497967056/5600

VS: mesiac a rok

správa pre príjmateľa: meno a priezvisko dieťaťa, trieda

 
 

POPLATKY ZA STRAVU

 

Poplatky za stravu je potrebné uhradiť do 5.dňa v mesiaci podľa ústrižku, ktorý vystaví p.Turčanová  - vedúca šk.jedálne.

 
Číslo účtu k úhrade stravného je: 0497964058/5600

VS: mesiac a rok

správa pre príjmateľa: meno a priezvisko dieťaťa, trieda

 

Neuhradenie poplatkov v stanovenom čase sa považuje za porušenie  “Školského poriadku”, môže viesť k predčasnému ukončeniu predprimárneho vzdelávania dieťa v MŠ. V zmysle § 28 ods.5 Zákona NR SR č.245/2008 o výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza  za dieťa, ktoré dovŕšilo 5-ty rok veku a má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.  Ak je rodič v hmotnej núdzi, predloží riad. MŠ písomné  potvrdenie o HN z Úradu práce a sociálnych vecí a vtedy príspevok neuhrádza.