Oznamy

KIAHNE

04.12.2023 14:31
Oznamujeme rodičom, že v materskej škole máme hlásený prvý výskyt kiahní. Prosíme o zvýšenú obozretnosť.

Prerušenie prevádzky MŠ

20.11.2023 13:25
Vážení rodičia po konzultácii s RÚVZ bude z dôvodu vysokej chorobnosti detí v dňoch 21.11.2023 -až  24.11.2023 prevádzka materskej školy prerušená.  Prevádzka bude opäť od 27.11.2023

Október, mesiac úcty k starším

12.10.2023 12:05
Vážení rodičia,  mesiac október je mesiacom, kedy prejavujeme úctu k starým rodičom ešte intenzívnejšie, než vo všedné dni. Aj naše deti si preto pripravujú pre svojich starkých milé vystúpenie. Poobedie pre starkých sa uskutoční 26.10.2023 o 15:00 hod. v priestoroch MŠ.  Prosíme mamičky,...

Halloween

12.10.2023 11:53
Už sa to blííííííži.  25. 10.2023 sa bude zostrašidelnievať v KD Barca. Pozývame rodičov a deti dňa 25.10.2023 o 15:30 hod. na halloweensku diskotéku spojenú so súťažou o najkrajšiu tekvicu.  Pokyny: 1. deti prídu v doprovode rodičov do KD, 2. do KD rodičia prinesú vyrezanú tekvicu, 3....

Záujem o MŠ v čase vianočných prázdnin

06.10.2023 10:59
Žiadam rodičov, ktorí budú potrebovať náhradnú MŠ v čase od 27.12.2023 do 05.01.2024 , aby túto skutočnosť nahlásili v kmeňovej triede dieťaťa. Žiadam vás, aby ste potrebu MŠ dôkladne zvážili, pretože nahlásenie bude záväzné Náhradná MŠ bude na ul. Smetanová

Rodičia, deti a panie učiteľky našej škôlky na FB

14.09.2023 10:51
Vážení rodičia na Facebooku máme vytvorenú uzatvorenú súkromnú skupinu. V tejto skupine zverejňujeme všetky aktivity, videá, fotky, oznamy, zdieľame spoločne s Vami život Vašich detí. Ak máte záujem podieľať sa spoločne s ostatnými rodičmi na živote našich - vašich detí v našej mš, prosím...

Možnosť prihlásiť svoje dieťa do dramatického krúžku

13.09.2023 13:20
Dávame do pozornosti možnosť prihlásiť svoje dieťa do dramatického krúžku v priestoroch MŠ. Práca v krúžku začne od 01.10.2023 pod vedením p.u. Grantnerovej a Tóthovej

Orientačný plán činností na tento školský rok 2023/2024

13.09.2023 13:19
Prinášame Vám orientačný plán činností na tento školský rok 27.10.2023 Halloween v KD 6.12.2023 Mikuláš v KD 19.12.2023 Vianočná akadémia v KD 02.02.2024 Karneval v MŠ 31.05.2024 MDD v miestnom parku 28.6.2024 Rozlúčka s predškolákmi v KD ešte pripravujeme výlety, návštevy...

Poplatok do fondu ZRMŠ

13.09.2023 13:18
Vážení rodičia, včera sa uskutočnilo ZRMS, schválil sa príspevok vo výške 40€ Číslo účtu ZRMŠ: SK2809000000000579145662 VS: 42104190 (IČO ZRMŠ) Do poznámky prosíme uviesť meno a triedu dieťaťa Príspevok za I.polrok uhradiť do 20.9.2023

Platby z Vašich príspevkov

24.05.2023 13:00
Vážení rodičia, do podkapitoly výdavky sme zverejnili ďalšie platby z Vašich príspevkov. 

Zelený certifikát

03.05.2023 13:21
Naša materská škola získala: Zelený certifikát a logo ste získali za odovzdaný elektroodpad a/alebo použité batérie v roku 2022. Tento dokument je potvrdením, že Vaša spoločnosť/organizácia pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením...

Podmienky čerpania dotácie na stravu

30.03.2023 13:04
Podmienky čerpania dotácie v tej forme ako je teraz, od 01.05.2023 končia. Od 01.05.2023 majú všetky deti v poslednom ročníku MŠ (prípravkári) a žiaci v ZŠ,  na základe  podania uvedenej  Žiadosti,  nárok  na dotáciu na obed bez toho, aby prišli...

ZMENA VÝŠKY POPLATKOV - ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

09.01.2023 12:11
Od 1.1.2023 sú poplatky za stravu dieťaťa nasledovné: Desiata          0,55 eur Obed              1,30 eur  Olovrant          0,45 eur SPOLU:           2,30 eur  + Réžia...

Oznam o zmene vo výške poplatkov za MŠ

03.01.2023 10:48
Vážení rodičia v prílohe Vám preposielam : Všeobecne záväzné nariadenie mesta Košice č. 237 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mesto Košice. Prosím o preštudovanie zmien, ktoré Vás čakajú v oblasti platieb vzn237.pdf...

ŠKOLSKÝ PORIADOK

04.10.2022 07:29
Prosíme rodičov, aby si prečítali ŠKOLSKÝ PORIADOK, ktorý je zverejnený na webe mš v sekcii "O škôlke - Dokumenty - Záväzné dokumenty MŠ". 

ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023

01.09.2022 17:44
ZELENÁ OTVORENÝM ŠKOLÁM v školskom roku 2022/2023  Cieľom dokumentu „Zelená otvoreným školám“ je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 (ďalej len „COVID-19“) a mimoriadnej situácie. Dokument vychádza z platných zákonov,...

POZOR - úprava prevádzkovej doby

21.03.2022 11:32
Na základe žiadosti viacerých rodičov, sme pristúpili k zmene prevádzky materskej školy Materská škola bude v prevádzke od 6,30 hod do 16,30 hod od 28.03.2022

Prevencia ochrany zdravia pred PEDIKULÓZOU

10.02.2022 10:51
Usmernenie pre prípad šírenia vši detskej hlavovej (Pediculus capitis) v zariadeniach pre deti a mládež   DIAGNOSTIKA Dôležitá je dôkladná prehliadka vlasov, hlavne časť hlavy za ušnými lalokmi a v zátylku. Jediným spoľahlivým...

Školský poriadok

28.09.2021 10:52
Vážení rodičia v sekcii :  O škôlke - záväzné dokumenty je zverejnený prerokovaný a schválený Školský poriadok Žiadam Vás, aby ste sa s obsahom oboznamili. Ďakujem

Podpora ochrany detí pred násilím

06.04.2021 10:17
Dovoľujeme si sprostredkovať Vám  žiadosť ÚPSVaR Košice, koordinátorky ochrany detí pred násilím Brožúra-k-manuálu.pdf (430474) Linky-pomoci.pdf (435086) Manuál-pre-identifikáciu-syndrómu-CAN-pre-subjekty-participujúce-na-ODPN.pdf (1387358) Zastavme-násilie-aj-v-čase-izolácie.pdf...
1 | 2 >>