Zmena výšky poplatku za MŠ od 01.04.2021

06.04.2021 08:42

Vážení rodičia,

MZ Košice, uznesením č. 565 z 8. februára 2021, čl. I. Všeobecné
záväzné nariadenie mesta Košice č. 103, upravuje výšku príspevku
na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadenia, ktorých je
zriaďovateľom je mesto Košice, takto :

- za pobyt dieťaťa v MŠ uhradí zákonný zástupca mesačne na jedno
dieťa sumu : 20,00 €.
- príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.

Prísdpevok bude zákonný zástupca dieťaťa uhrádzať od 1.apríla 2021.

 

Tento dokument je zverejnený na webovom sídle mesta Košice

 https://www.kosice.sk/mesto/samosprava/mestske-zastupitelstvo/2018-2022/zasadnutie/25