Voľby do Rady školy_zástupcovia rodičov

16.03.2016 16:00

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

samospráve a v zmysle  vyhlášky  č. 291/2004 Z. z. dňa 14.3.2016 sa konali voľby do Rady školy – zástupcovia rodičov, z dôvodu ukončenia funkčného obdobia Rady školy. 

V priestoroch školy sa dňa 14.3.2016  v čase od 14.45 do 17.00 hod. uskutočnili voľby  dvoch zástupcov z radov rodičov za členov Rady školy. 

Spôsob volieb – tajné hlasovanie.

Volieb sa zúčastnili  rodičia - zákonní zástupcovia detí podľa priložených prezenčných listín.

Volebná komisia v zložení  JUDr. Sukovská Mária - predseda, Tóthová Silvia – člen a  Kišeľa Radoslav  –  člen,  rozdala hlasovacie lístky.

Po ukončení volieb o 17.00 hod. bola urna odpečatená, volebné lístky sčítané a následne bola vyhotovená zápisnica o priebehu volieb.

Výsledky volieb:

Počet voličov :  57

Počet zúčastnených: 38

Počet platných hlasovacích lístkov: 37

Počet neplatných hlasovacích lístkov: 1

1. JUDr. Ivana Puchallová, PhD.   -16 hlasov 

2. RNDr. Peter Vranec, PhD.    -     14 hlasov

3. Monika Valentová          -            11 hlasov

4. JUDr. Juraj Langer         -            10 hlasov

5. Lucia Brečková              -             9 hlasov

6. Gabriela Nagyová          -            8 hlasov

7. Jana Lacková                 -            4 hlasy

8. Ing. Júlia Molnárová       -            1 hlas

 Na základe  výsledkov volieb  za zástupcov rodičov boli za členov  Rady školy  zvolení:

  • JUDr. Puchallová Ivana, PhD. 
  • RNDr. Vranec Peter, PhD.

Bc. Miriam Kantorová - poverená zastúpením RŠ