Termín ZÁPISU DETÍ DO MŠ na šk.rok 2020/2021

13.02.2020 10:48

Termín:                         30.04.2020  od 10,00 hod. do 13.00 hod.

                                       04.05.2020  od 08.00 hod. do 17.00 hod.

                                        05.05.2020  od  10.00 hod. do 13.00 hod.               .

Podmienky na prijatie dieťaťa:

1. Do materskej školy sa prijímajú deti priebežne, alebo pre nasledujúci školský rok.  Priebežne   sa do materskej školy prijímajú deti len vtedy, ak je v materskej škole voľná kapacita.

2. Na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch  do šiestich rokov jeho veku. 

3. Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, vrátane kapacitných možností školy.

4. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému  bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne  odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

5. Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo piaty rok   veku, dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a dieťa s dodatočne  odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.

      6.V prípade, ak je zvýšený záujem zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy, riaditeľ materskej školy pri prijímaní nesmie uprednostniť deti mladšie ako tri roky  pred prijatím starších detí, lebo prijímanie detí mladších ako tri roky má byť v súlade so školským zákonom výnimočné, tieto deti možno prijať len vtedy, ak sú uspokojené žiadosti zákonných zástupcov detí, ktoré dovŕšili piaty rok veku, detí s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a detí s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky, ako  aj deti vo veku od troch rokov.

      7.Na prípadné priebežne uvoľnené miesta po termíne zápisu riaditeľka materskej školy prijíma deti v zmysle bodu 5 a 6 a v tomto prípade nepostupuje podľa časového poradovníka všetkých zapísaných detí.

 

 

 

 Bc. Miriam Kantorová

                                                                                  riaditeľka  MŠ