Rodičovské združenie pre rodičov predškolákov

07.03.2016 15:30

Vážení rodičia (predškolákov),

dňa 07.03.2016 o 15,30 hod. sa uskutočnilo rodičovské združenie pre rodičov našich predškolákov, ktorého sa zúčastnil riaditeľ zo ZŠ Košice - Barca Mgr. Miroslav Gajdoš, ktorý nás oboznámil so základnými informáciami školy a zápisom predškolákov do 1.ročníka ZŠ (termíny zápisu: 1.4.2016 od 14-18.hod. a 2.4.2016 od 8-12.hod.) Počas zápisu bude škola vyberať poplatok €20,- k zakúpeniu potrebných pracovných zošitov z jednotlivých predmetov. Základná škola ponúka našim deťom výtvarný, hudobný, tanečný a športový krúžok a taktiež pripravuje od nového šk.roku 2016/2017 zriadiť Centrum voľného času na škole s rôznymi ďalšími aktivitami pre naše deti. 
Dňa 15.3.2016 o 8,30 sú naši predškoláci pozvaní do ZŠ, kde sa oboznámia s priestormi školy a strávia dopoludnie rôznymi aktivitami v škole. 
 
Združenia sa zúčastnila taktiež psychologička z Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Mgr. Andrea Volčková, ktorá nám poskytla všetky dôležité informácie v súvislosti so vstupom dieťaťa do základnej školy. Kedže sa v našej materskej škole uskutoční dňa 23.3.2016 depistážne pozorovanie detí, prosíme Vás vyplniť a podpísať tlačivo o Informovanom súhlase rodičov  (v rubrike "O škôlke - dokumenty" s názvom Informovaný súhlas rodiča pre CPPP). Dňa 30.3.2016 pani psychologička v popoludňajších hodinách poskytne výsledky z pozorovania detí osobitne všetkým rodičom.