OZNÁMENIE O ZÁPISE DETÍ na šk.rok 2023/2024

01.03.2023 10:31

Zápis detí do materskej školy

Materská škola Hečkova 13, Košice – Barca 040 17

 

 Termín:           02.05.2023   od 10.00 hod.   do 13.00 hod.

                                    

                                          03.05.2023  od 10.00 hod. do 16.30 hod.

 

                                                      04.05.2023 od  10.00 hod. do 13.00 hod.

 

 

Žiadosť budete môcť podať:

  • Elektronicky na e-mailovú adresu školy (oskenovaná príloha),
  • Osobne doručením do poštovej schránky materskej školy,
  • Písomne poštou   

          .

Podmienky prijatia podľa pokynov zriaďovateľa a platnej legislatívy:

1. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku.

2. Výnimočne možno prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku.

3. Prednostne prijímame deti do MŠ, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, ktoré dovŕšia do 31. augusta 2023 piaty rok veku podľa miesta trvalého bydliska a deti ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

 4. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy, rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole a na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu, alebo zástupcu zariadenia.

 5. Osvojené hygienické návyky ( bez plienok).

6. K zápisu dieťaťa je potrebná žiadosť zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do materskej školy a potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní. Bez predloženia tohto potvrdenia obsahujúceho aj údaj o povinnom očkovaní nebude možné začať konanie o prijatie daného dieťaťa.

Bližšie informácie na :  www.msbarca.sk , msbarca@azet.sk

Poznámka: Žiadosť si môžete stiahnuť z našej internetovej stránky.

                    Žiadosť o prijatie podpisujú obaja zákonní zástupcovia.

 

Bc. Miriam Kantorová, riaditeľka MŠ